Tale til byrådsmødet 9. aug 2021

Så er vi nået til sagen om Billeshavevej 40 i Strib eller Olielageret, som det også kaldes.

Det er en sag, der har givet anledning til megen debat og følelser, hvor også bekymringer, interesser og fremtidsplaner er blevet bragt i spil.

Olielageret har siden 2009 været kommuneplanlagt til almindelig by-bebyggelse i to etager, hvor tanken har været at fortsætte med det man kendte i Strib og slette fortidens spor.

Med denne lokalplan giver man mulighed for at benytte de historiske aftryk på området, som tankene fra en tid med oliekrise, jo er, i et nyt og for Strib helt ny type boligbyggeri.

Allerede i forhøringen var der stor opmærksomhed om projektet med underskriftsindsamlinger, spørgsmål og bekymringer.

Dem har byrådet forsøgt at håndtere i planprocessen med åbent hus arrangement, online dialogmøde, flere visualiseringer mm. Corona har været en hæmmende faktor for den direkte dialog.

Jeg må indrømme, at online dialogmødet, ikke gav den ønskede dialog, vi ellers plejer at få til sådanne møder, selv om gruppen bag underskriftsindsamlingen fik taletid og alle fik skriftlig spørgetid. Vi må konstatere, at denne online-metode ikke var optimal i forhold til en sag af denne type, og vi håber, at vi pga Corona-hensyn ikke behøver at gøre det sådan igen.

Efterfølgende fik gruppen dog mulighed for en direkte dialog med formanden for teknisk udvalg – altså mig-selv. Jeg synes, det var en rigtig god og oplysende dialog. Jeg var meget imponeret over deres forberedelse, og hvad de havde sat sig ind i.

Gruppens spørgsmål og bekymringer er der gået videre med og har b.la. ført til en undersøgelse af Bilag IV-arter på stedet, en vurdering af en mulig olieforurening, og at der i lokalplanen nu er præciseret, at der skal være et skovbryn, der skal bevares og passes på, ganske som området skal have bevaret træer af en vis bevaringsværdighed. Vision er, at området efter bebyggelsen skal leve op til sit navn: Skovhaven.

På samme måde, så udtrykker lokalplanen klart, at man ønsker at fremme biodiversitet både med skov, krat, genopretning af §3-søer mm.

Det er jo netop dét, at man ændrer bebyggelsesprocent fra max 2 etager til 6 etager og en række tæt-lav boliger gør, at man kan give plads til naturen og få luft til at bevæge sig i den.

Lokalplanen har været i høring, hvor der er indkommet 59 høringssvar, hvor der er udtrykt modstand og bekymring for bl.a. byggeriets højde, mulige indbliksgener, hensynet til naturen og landskabet, en mulig olieforurening og trafikale forhold.

Ang. Olieforureningen, så har Region Syddanmark, som er myndighed på forurenings-området, er ved at kortlægge Billeshavevej 40, så det er bestemmelserne i jordforureningsloven, der følges. Det betyder, at der ikke kan bygges før undersøgelserne er udført og der er taget hånd om en evt. forurening.

De mange høringssvar og deres bekymringer gør selvfølgelig indtryk. Hvis jeg lægger formandskasketten et øjeblik og udtaler mig på Venstres vegne, så vil jeg tillade mig at hæve blikket en lille smule og anlægge en helhedsbetragtning på Strib, der er præget af parcelhuse af forskellig karakter og tæt-lav byggeri.

Dette nye byggeri vil kunne supplere og variere området og gøre boligudbuddet mere mangfoldigt. Det er et ønske, vi har over hele kommunen, hvor vi arbejder på at tiltrække flere borgere, at have visioner for byudvikling og for at udvikle rammerne for det, folk efterspørger om det er generationsfællesskaber, tiny-houses eller velbevarede midtbyer. Det betyder, at nogle tiltag kan blive utraditionelle, udfordre grænser og holdninger. Det er nok tilfældet her.

Et helt centralt emne i de mange velskrevne og velforberedte høringssvar har netop været højden på byggeriet og de mulige konsekvenser for landskab og naboer.

Her, hvor fortid møder fremtid, vil vi nok altid støde ind i vurderinger og syns-ninger.  Der er dog ingen tvivl om, at udviklingen af Strib vil gå i denne retning ind i Røjleskovs område, hvor der allerede er planer om udvidelse af veje- og idrætsanlæg, og hvor der er mulighed for mange flere boliger i forlængelse af byen, men tæt på naturen.

Man kan godt kalde det et dilemma, når flere og flere ønsker at bo bynært i anderledes og attraktive boliger, men også ønsker at bo tæt på naturen og fremme biodiversiteten – kunsten er at koble disse to ting og gøre begge muligt. Både Skovhaven her og ”Naturbyen” i Skrillinge er eksempler på dette.

Venstre stemmer derfor for lokalplanen i dag. Vi tror på, at projektet her kan blive en unik måde at bringe historie, genanvendelighed, natur og et mangfoldigt boligudbud til Strib.

Vi er trætte af, at høringsprocessen har været opfattet som værende med manglende dialog. Det er ikke dét, vi står for, men har i stedet forsøgt at imødekomme dialogen.

Vi ser ikke, at denne lokalplan vil danne præcedens for højderne i området, da de er baserede på en historisk placering og genbrug af olietankene.

Tak for ordet.